November 22, 2015 Mass at Corpus Christi Catholic Church - CelebrationJim